Finansiering

– Nedan kan du läsa om vilken hjälp du kan få att finansiera ditt biträde

VÅR EXPERTIS

Behöver du juridisk hjälp?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

FÖRSVARSADVOKAT

Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som försvarsadvokat och..

LÄS MER >

ARVSRÄTT

Vi hjälper dig i frågor som kan uppstå i samband med dödsfall samt arvsrätt i Lund och södra..

LÄS MER >

FAMILJERÄTT

Vi arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med familjerätt. Vi företräder.. 

LÄS MER >

FASTIGHETSRÄTT

Vi biträder dig i tvist rörande fastighetsrätt, bostadsrätt eller konsumententreprenadrätt. 

LÄS MER >

Finansiering

I många fall oroar sig privatpersoner för vilka kostnader det kan medföra att anlita advokat eller jurist. Via sitt försäkringsbolag eller staten privatpersoner dock ofta rätt till ekonomisk hjälp som täcker hela eller delar av kostnaderna.

Nedan kan du läsa om vilken hjälp du kan få att finansiera ditt biträde.

 

Offentligt finansierade uppdrag

I mål vid domstol där domstolen förordnar oss att hjälpa till bekostas vårt arbete i de flesta fall av staten. Detta gäller t.ex. uppdrag där vi agerar som målsägandebiträde, offentlig försvarare (vem som har att bekosta försvarens arvode beror dock på utfallet och den enskildes inkomst), offentligt biträde i ärenden som rör tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM och LPT, samt i ärenden där vi är offentligt biträde för asylsökande.

 

Rättsskydd

Vi hjälper till med ansökan om rättsskydd i de fall förutsättningar för detta finns.

Rättsskydd ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar. Om du är berättigad till rättsskydd kan du få ersättning för en del av dina advokatkostnader. Självrisken är normalt 20-25 %.

Exempel på tvister som ofta omfattas av rättsskyddsförsäkringen är vårdnads-, boende- och umgängestvister, tvister rörande fel i fastighet eller bostadsrätt,samt konsumententreprenadtvister. Ibland kan rättsskydd också komma ifråga i tvister som rör arv.

För den som inte har hemförsäkring eller om försäkringsbolaget inte beviljar rättsskydd i ärendet kan det istället i vissa fall beviljas rättshjälp.

 

Rättshjälp

Vi hjälper, i de fall förutsättningar för detta finns, till med en ansökan om rättshjälp.

Rättshjälp finns till för att den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt ska ha möjlighet att anlita ett ombud.

Rättshjälp beviljas efter ansökan av domstol eller hos Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av den enskildes kostnader för juridiskt biträde. Om rättshjälp beviljas fattas samtidigt ett beslut om hur stor del av kostnaderna som den enskilde måste betala själv. Den procentsats som den enskilde själv måste stå för bestäms utifrån inkomst och ekonomiska förhållanden.

Läs mer om rättshjälp hos Sveriges Domstolar.

 

Privat betalning

I de fall arvodet inte bekostas av statliga medel på grund av ett förordnande från domstol och förutsättningar inte heller föreligger för att få rättsskydd eller rättshjälp måste den enskilde fullt ut svara för advokatens arvode.

Advokatbyrån Lundia informerar vid antagandet av uppdrag om vilka villkor som gäller ifråga om finansiering och debitering för uppdraget ifråga.